Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności w Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” w Szczecinie

Administratorem danych naszych pacjentów jest Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” z siedzibą: Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z naszym ABI (Administratorem Bezpieczeństwa Informacji) Jarosławm Mazurkiem, a od 25 maja 2018r. IODO (Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) pod adresem rodo@medicus.szczecin.pl.

Przetwarzamy dane osobowe (w tym wrażliwe) na podstawie Art. 9. ust. 2. lit. h RODO w zw. z art. 24. ust. 1. ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (treść ustawy).

Dane osobowe pozyskujemy od samych pacjentów podczas dokonywania opłaty w kasie Spółdzielni oraz podczas rezerwacji osobistej i telefonicznej jak również od firm dla których jesteśmy podwykonawcą, a z którymi podpisaliśmy umowy o świadczenie usług medycznych.

Zakres przetwarzanych danych:
  • imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, w niektórych wypadkach nr dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.
  • numer telefonu lub adres e-mail w celu przypomnienia o umówionej wizycie, poinformowaniu o zmianie terminu wizyty lub umożliwieniu odczytania wyników badań laboratoryjnych przez internet.
  • nazwa i adres zakładu pracy – w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia.
  • dane medyczne: historia choroby, opisy wyników badań, zdjęcia RTG, USG, zapisy EKG i inne niezbędne w procesie ochrony zdrowia.
  • dane związane z wystawianiem rachunków i faktur.
Dane osobowe są na bieżąco aktualizowane, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz archiwizowane.

Nie wykonujemy automatycznego profilowania pacjentów.

Niektóre dane osobowe i medyczne przekazujemy firmom współpracującym z nami na podstawie oddzielnych umów w celu realizacji usług medycznych.

Dane osobowe naszych pacjentów nie są przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem wyraźnej pisemnej prośby pacjenta.

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z Art 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta przez następujące okresy:
  • podstawowa dokumentacja medyczna (karty pacjenta): 20 lat
  • zdjęcia RTG (poza dokumentacją): 10 lat
  • skierowania, zlecenia: 5 lat
  • dokumentacja dotycząca dzieci do 2 lat: 22 lata
  • jeśli nastąpił zgon na skutek uszkodzenia ciała albo zatrucia: 30 lat
Po upływie wyznaczonego okresu, niszczymy (usuwamy) informacje z danymi osobowymi aby uniemożliwić identyfikację chorego.

Dokumentacja medyczna może być wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem, jeśli pacjent wyrazi taką wolę na piśmie.

Pacjent ma prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną, do poprawienia błędnych lub nieaktualnych wpisów i do uzyskania kopii dokumentacji medycznej.

.
.
REJESTRACJA
Informacja i rejestracja ogólna
(91) 434 73 06 (91) 434 73 06
Rejestracja stomatologiczna
(91) 433 99 80 (91) 433 99 80
(91) 484 65 66 (91) 484 65 66
(91) 484 65 67 (91) 484 65 67
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 19:00
Sobota: 8:30 - 13:00
Lekarze przyjmują w godzinach:
8:30 - 19:00 poniedziałek - piątek
9:00 - 13:00 sobota
8:30 - 13:00 sobota (stomatologia)
LOKALIZACJA
Plac Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów firm:

Luxmed
Allianz
Medicover
Enelmed
Ogólnopolskie Centrum Medyczne