Menu
Informujemy, że wyniki laboratoryjne online są dostępne przez okres 3 miesięcy od momentu wykonania badania. OK

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych naszych pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Medicus" z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, pod numerem KRS 0000177352, NIP 8520000602, REGON 000421569 (zwaną dalej: Medicus).
 • W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych w Panem Jarosławem Mazurkiem, adres e-mail: rodo@medicus.szczecin.pl.
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania ciążących na Medicus obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń.
 • W celu założenia dokumentacji medycznej, masz obowiązek podania danych osobowych takich jak:
  • a) nazwisko i imię (imiona),
  • b) datę urodzenia,
  • c) oznaczenie płci,
  • d) adres miejsca zamieszkania,
  • e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  (USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Art.24.1,Art.25.1)
 • Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust 2 lit. h) RODO oraz na podstawie przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia.
 • Medicus jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Medicus) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Medicus umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Medicus. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Medicus na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Medicus a Podwykonawcami Medicus.
 • Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia utrwalone w dokumentacji medycznej są udostępniane na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto Medicus jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Medicus umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Medicus, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Medicus umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Medicus. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji medycznej lub księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz przepisach podatkowych.
  • Zgodnie z art.29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przechowujemy dane osobowe medyczne przez następujące okresy:
   • podstawowa dokumentacja medyczna (karty pacjenta) - 20 lat
   • zdjęcia RTG (poza dokumentacją) - 10 lat
   • skierowania, zlecenia - 5 lat
   • dokumentacja dotycząca dzieci do 2 lat - 22 lata
   • jeśli nastąpił zgon na skutek uszkodzenia ciała albo zatrucia - 30 lat
  • Po tych okresach dane są usuwane (kasowane lub niszczone) tak aby uniemożliwić identyfikację chorego.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Dokumentacja medyczna (lub jej kopia) może być wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem, jeśli pacjent wyrazi taką wolę na piśmie.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Medicus w obszarze świadczeń zdrowotnych, przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • W zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 9 ust 2 lit. h) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Niepodanie danych osobowych niezbędnych do wykonania zawartej przez Ciebie z Medicus umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Medicus może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 • W zakresie świadczeń zdrowotnych oraz innych nie będziesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.


.
.
REJESTRACJA
Informacja i rejestracja ogólna
(91) 434 73 06 (91) 434 73 06
Rejestracja stomatologiczna
(91) 433 99 80 (91) 433 99 80
(91) 484 65 66 (91) 484 65 66
(91) 484 65 67 (91) 484 65 67
534 742 148 534 742 148
531 018 293 531 018 293
GODZINY PRACY
Lekarze i gabinety stomatologiczne:stom.
8:30-19:00 poniedziałek-piątekpon.-pt.
8:30-13:00 sobotasob.
Laboratorium:
7:30-18:00 poniedziałek-piątekpon.-pt.
8:30-12:30 sobotasob.
Pracownia rentgenowska:
8:00-18:30 poniedziałek-piątekpon.-pt.
8:30-13:00 sobotasob.
NASZA PLACÓWKA
Plac Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin

Czynna w godzinach:
7:30-19:00 poniedziałek-piątekpon.-pt.
8:30-13:00 sobotasob.
Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów firm:

Luxmed
Allianz
Medicover
Enelmed
Compensa TU S.A.